Αναζήτηση & Επιλογή Στελεχών
Δυναμική αναζήτηση στελεχών μέσω εμπεριστατωμένου ηλεκτρονικού αρχείου υποψηφίων και δικτύου επαφών. Σύγχρονες μέθοδοι επιλογής
Περισσότερα...
Εκπαιδευση για βελτίωση της Απόδοσης
Εκπαιδευτικά προγράμματα που σχεδιάζονται ειδικά για τη βελτίωση της απόδοσης των ανθρώπων της επιχείρησης. Καταλογος Σεμιναρίων.
Περισσότερα...
Διαχείριση της απόδοσης προσωπικού
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισηςτης Απόδοσης του Προσωπικού που σχεδιάζεται αποκλειστικά για τη κάθε επιχείρηση.
Περισσότερα...
Εργασιακή Ανάλυση
Συστηματική ανάλυση θέσεων εργασίας που περιλαμβάνει: Job descriptions, Job evaluation, Job classification
Περισσότερα...
Βελτίωση της Οργανωσιακής Δομής
Σχεδιασμός ή επανασχεδιασμός της οργανωσιακής δομής για να γίνει η επιχείρηση πιο ευέλικτη και πιο αποτελεσματική.
Περισσότερα...
Έρευνες
Ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες προσωπικού για τον προσδιορισμό των περιοχών βελτίωσης, ικανοτήτων, συμπεριφορών, στάσεων κ.ά.
Περισσότερα...
Exit Interviews
Ποιοι λόγοι ωθούν κάποια στελέχη σας να αποχωρούν; Ειναι σημαντικό να έχετε μια αντικειμενική εικόνα.
Περισσότερα...
Αρχική » Κέντρο Πληροφοριών
Εκπαιδευση για βελτίωση της Απόδοσης

Προσφέρουμε σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων που οδηγούν στην επάρκεια των γνώσεων, ικανοτήτων και νοοτροπίας του ανθρώπινου δυναμικού, όλων των επιπέδων της επιχείρησης. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει θέματα Διαπροσωπικών Ικανοτήτων, Πωλήσεων, Management, Management της Αλλαγής καθώς και Ειδικά Θέματα.

Βασικοί στόχοι
Κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει στόχο να αναπτύξει:
- την ικανότητα και την αποτελεσματικότητα του ατόμου ή της ομάδας
- την θετική στάση (attitude) για εφαρμογή της μάθησης
- τη βελτίωση της απόδοσης στον εργασιακό χώρο

Ανάλυση του Εκπαιδευτικού Προβλήματος
Με χρήση ειδικών μεθόδων ανάλυσης για τη συλλογή των πληροφοριών και ειδικό λογισμικό για την επεξεργασία τους,
- αναλύουμε λεπτομερώς τις ανάγκες απόδοσης και
- προσδιορίζουμε τις εκπαιδευτικές ανάγκες σε όλα τα επίπεδα (ατόμου, ομάδας εργασίας, συνόλου του προσωπικού).

Κατάρτιση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος
Κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα καταρτίζεται αποκλειστικά με γνώμονα:

-  τις εκπαιδευτικές ανάγκες των ανθρώπων της επιχείρησης
-  τις ιδιαιτερότητες της περίπτωσης
-  τις οικονομικές ή χρονικές δεσμεύσεις

Η PMS είναι σε θέση να καταρτίζει νέα σεμινάρια ειδικά για τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης, πέραν των όσων περιλαμβάνονται ενδεικτικά στον Κατάλογο Σεμιναρίων.

Εκπαιδευτές
Διαθέτουμε εκπαιδευτές πεπειραμένους και πιστοποιημένους από φορείς του Εξωτερικού, με εστίαση τον εκπαιδευόμενο (trainee-centered).

Αξιολόγηση
Αξιολογούμε τα αποτελέσματα κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος σε 4 επίπεδα (κατά Kirkpatrick): 
Επίπεδο Ι : Άμεσες εντυπώσεις των συμμετεχόντων
Επίπεδο ΙΙ : Βαθμός μάθησης
Επίπεδο ΙΙΙ : Βελτίωση εργασιακής συμπεριφοράς
Επίπεδο ΙV : Βελτίωση αποτελεσμάτων του οργανισμού

Κατάλογος Σεμιναρίων
Τα σεμινάρια του καταλόγου:
-  είναι σπονδυλωτής μορφής (modular), αλλά μπορούν και να   λειτουργούν αυτοτελώς 
-  προσαρμόζονται πάντοτε στις εκάστοτε απαιτήσεις ή και επανασχεδιάζονται, αν αυτό είναι αναγκαίο


Για περισσότερες πληροφορίες: Επικοινωνήστε μαζί μας»

«Επιστροφή