Αναζήτηση & Επιλογή Στελεχών
Δυναμική αναζήτηση στελεχών μέσω εμπεριστατωμένου ηλεκτρονικού αρχείου υποψηφίων και δικτύου επαφών. Σύγχρονες μέθοδοι επιλογής
Περισσότερα...
Εκπαιδευση για βελτίωση της Απόδοσης
Εκπαιδευτικά προγράμματα που σχεδιάζονται ειδικά για τη βελτίωση της απόδοσης των ανθρώπων της επιχείρησης. Καταλογος Σεμιναρίων.
Περισσότερα...
Διαχείριση της απόδοσης προσωπικού
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισηςτης Απόδοσης του Προσωπικού που σχεδιάζεται αποκλειστικά για τη κάθε επιχείρηση.
Περισσότερα...
Εργασιακή Ανάλυση
Συστηματική ανάλυση θέσεων εργασίας που περιλαμβάνει: Job descriptions, Job evaluation, Job classification
Περισσότερα...
Βελτίωση της Οργανωσιακής Δομής
Σχεδιασμός ή επανασχεδιασμός της οργανωσιακής δομής για να γίνει η επιχείρηση πιο ευέλικτη και πιο αποτελεσματική.
Περισσότερα...
Έρευνες
Ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες προσωπικού για τον προσδιορισμό των περιοχών βελτίωσης, ικανοτήτων, συμπεριφορών, στάσεων κ.ά.
Περισσότερα...
Exit Interviews
Ποιοι λόγοι ωθούν κάποια στελέχη σας να αποχωρούν; Ειναι σημαντικό να έχετε μια αντικειμενική εικόνα.
Περισσότερα...
Αρχική » Κέντρο Πληροφοριών
Διαχείριση της απόδοσης προσωπικού

Η PMS μελετά, σχεδιάζει και εφαρμόζει, για τις ανάγκες της επιχείρησης, Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης της Απόδοσης (Performance Management System) του Προσωπικού.

Χαρακτηριστικά

Το Σύστημα Διαχείρισης της Απόδοσης της PMS:

• Μεταφράζει την επιχειρηματική στρατηγική και τους εταιρικούς στόχους (business plan) σε ομαδικούς και ατομικούς στόχους, ευθύνες, απαιτήσεις κριτηρίων αξιολόγησης και standards απόδοσης.
• Αξιολογεί την απόδοση σε μία διαρκή και περιοδική βάση και όχι σε μια ετήσια τυπική συμπλήρωση εντύπου αξιολόγησης.
• Στηρίζεται στην ανοικτή κι εποικοδομητική συζήτηση προϊσταμένου-υφισταμένου.
• Δίνει αναπληροφόρηση της απόδοσης (performance feedback) στα άτομα και τις ομάδες, με προσανατολισμό το μέλλον και όχι το παρελθόν.
• Ενθαρρύνει, μέσω coaching, τη συνεχή βελτίωση υποκίνησης και ανάπτυξης.

Βασική Δομή

Tο Σύστημα Διαχείρισης και Αξιολόγησης της Απόδοσης έχει 4 βασικά στοιχεία:

1. Σχεδιασμός και Προγραμματισμός της Απόδοσης (Performance Planning).
2. Διοίκηση της Απόδοσης (Performance Managing).
3. Απολογισμός/Αξιολόγηση της Απόδοσης (Performance Reviewing/Appraisal).
4. Ανταμοιβή της Απόδοσης (Performance Rewarding).

Τα ανωτέρω 4 στοιχεία συνθέτουν μία συνεχή κυκλική συσχέτιση όπου οι υφιστάμενοι και οι προϊστάμενοι εργάζονται μαζί για να θέσουν στόχους, να καταγράψουν την πρόοδο της πορείας προς αυτούς, να εκτιμήσουν και να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα και να τους δοθεί η κατάλληλη ανταμοιβή για τα επιτεύγματα.


Για περισσότερες πληροφορίες: Επικοινωνήστε μαζί μας»

«Επιστροφή